Statut

Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych 

 

Rozdział I   Postanowienia ogólne

§ 1

Związek Hodowców Królików Rasowych  zwany dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2

Stowarzyszenie używa skrótu: PZHKR. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

 1. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Szczuczyn w woj. podlaskim
 2. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ono prowadzić działalność i poza granicami RP
 3. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 4. Stowarzyszenie może wchodzić w porozumienia bądź tworzyć federacje z innymi Stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym zakresie działania

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników lub powołać ekspertów z danej dziedziny.

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem Podlaski Związek Hodowców Królików Rasowych  i podłużnej pieczęci adresowej oraz znaku słowno-graficznego zarejestrowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Projekt znaku (logo) ustala Walne Zebranie Członków, a dysponuje nim Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych, które mają podobny charakter działalności. Decyzję o przystąpieniu podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

Rozdział II   Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia, jest:

 1. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt a w szczególności królików
 2. Propagowanie wiedzy o królikach oraz kształtowanie właściwej opieki,
 3. Działania na rzecz poprawy środowiska z życia zwierząt, w szczególności królików
 4. Promowanie prawidłowej opieki nad królikami
 5. Publikowanie materiałów edukacyjnych na temat właściwej opieki nad królikami,
 6. Prowadzenie oceny i selekcji zwierząt,
 7. Organizowanie wystaw i pokazów,
 8. Wymiana doświadczeń w zakresie techniki hodowli,
 9. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów państwowych i samorządowych.
 10. Rozwój obszarów wiejskich,
 11. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz kulturowego dziedzictwa regionów,
 12. Aktywizacja mieszkańców społeczności lokalnych,
 13. Likwidacja barier związanych z dostępem do edukacji społeczności lokalnych zwłaszcza dzieci i młodzieży
 14. Wspieranie przedsiębiorczości,
 15. Integracja przedstawicieli różnych sektorów życia społecznego: organizacji pozarządowych, samorządów i przedstawicieli biznesu,
 16. Tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne,
 17. Wykorzystywanie naturalnych i kulturowych zasobów regionów do pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów przez lokalnych mieszkańców,
 18. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich , w tym : praca i pomoc na rzecz wyrównywania szans dla osób ubogich, niepełnosprawnych, rencistów i emerytów.
 19. Prowadzi działania, integrujące dla osób z uzależnieniami, przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu tych osób,

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

 1. Wydawanie informatorów, broszur itp.,
 2. Gromadzenie i opracowywanie materiałów w zakresie hodowli królików na terenie działalności,
 3. Pogłębianie wiedzy fachowej wśród członków poprzez prowadzenie instruktaży oraz organizowanie kursów, odczytów, praktyk, pokazów i wystaw,
 4. Organizowanie udziału hodowców w wystawach krajowych i zagranicznych,
 5. Organizowanie pomocy, opieki i nadzoru w zakresie produkcji,
 6. Kształtowanie etyki społecznej i zawodowej hodowców,
 7. Nadzór nad działalnością hodowców w zakresie hodowli królików
 8. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach działalności Związku,
 9. Pomoc koleżeńska w zakładaniu ferm,
 10. Zamieszczanie artykułów prasowych inicjowanie i wspieranie działań rozwijających przedsiębiorczość, w tym również poprzez współpracę międzynarodową,
 11. Kreowanie polityki wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, rozwoju wsi i obszarów wiejskich, promowanie i inicjowanie działań na rzecz rozwoju lokalnego. Wymiana doświadczeń pomiędzy społecznościami lokalnymi w kraju oraz różnych regionów Europy,
 12. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz hodowli Królików Rasowych , jako źródła alternatywnego dochodu mieszkańców poszczególnych regionów,
 13. Współpracę z organizacjami rządowymi, samorządami wszystkich szczebli oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego w tym z Lokalną Grupą Działania,
 14. Reprezentowanie i ochronę interesów swoich członków. Udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych,
 15. Działania wspierające i promujące produkty tradycyjne, kultywowanie rękodzieła ludowego,
 16. Występowanie we wspólnym imieniu do organów władz państwowych, organów władz samorządu terytorialnego oraz innych organizacji,
 17. Propagowanie i stwarzanie warunków do integracji mieszkańców wsi i miast,
 18. Edukację na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców społeczności lokalnych ,
 19. Współorganizowanie i organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej, rekreacyjnej i tym podobnej integrującej środowisko wiejskie.
 20. Wspieranie wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich poprzez rozwój hodowli Królików Rasowych ; turystyki, agro i ekoturystyki, rolnictwa ekologicznego itp.,
 21. Uczestnictwo i wspieranie inicjatyw proeuropejskich,
 22. Przygotowanie środowisk lokalnych do współpracy z podobnymi jednostkami w pozostałych regionach Europy i innych części świata,
 23. Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej a zwłaszcza działalności społecznej, kulturalnej, informacyjnej, naukowej i oświatowej,
 24. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego regionów,
 25. Rozwijanie kontaktów społecznych, kulturalnych, gospodarczych pomiędzy obywatelami miast i gmin z innych regionów Europy i świata,
 26. Upowszechnianie idei współpracy i integracji mieszkańców społeczności lokalnych obszarów wiejskich,
 27. Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych,
 28. Ochronę wspólnych interesów jego członków,
 29. Wspieranie inicjatyw oddolnych społeczności lokalnych,
 30. Koordynację i współdziałanie z samorządami, zmierzające do podtrzymania, kształtowania i upowszechniania wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych, turystycznych, gospodarczych regionów,
 31. Działanie na rzecz ochrony bogactwa środowiska naturalnego regionów,
 32. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi,
 33. Wspomaganie członków w realizacji zadań własnych i zleconych,
 34. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,
 35. Wspieranie nowych technologii proekologicznych oraz badań naukowych,
 36. Organizowanie działalności badawczej i szkoleniowej o tematyce związanej z realizacją celów Stowarzyszenia
 37. Współpracę z podobnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 38. Powoływanie ekspertów wspierających Stowarzyszenie i jego członków w realizacji celów szczegółowych,
 39. Prowadzenie działalności doradczej i konsultacyjnej dla przedstawicieli organów jednostek samorządu terytorialnego,
 40. Seminaria, warsztaty, szkolenia, spotkania, konsultacje, publikacje i wydawnictwa, pozyskiwanie informacji i materiałów, promocja w internecie i innych mediach, wyjazdy, szkolenia, wymianę informacji i doświadczeń,
 41. Wzmocnienie współpracy pomiędzy członkami społeczności lokalnych z różnych regionów Europy i świata poprzez tworzenie wspólnych projektów opartych na wymianie doświadczeń i przekazywaniu umiejętności,
 42. Pomoc w pozyskiwaniu środków dla samorządów i organizacji pozarządowych,
 43. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe,
 44. Inspirowanie i współudział w organizacji wystaw, pokazów, odczytów i targów,
 45. Organizowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na rachunek własny wynikający z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 46. Uczestniczenie w programach rozwoju regionów i aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich,
 47. Angażowanie sektora biznesu w działania przyczyniające się do realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności poprzez wspieranie przedsiębiorczości rolniczej i pozarolniczej

§ 9

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. O chwili podjęcia lub rezygnacji z działalności gospodarczej decyduje uchwała Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w formie bezpośredniej na podstawie istniejących struktur na zasadzie rachunku ekonomicznego
 3. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział III   Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 3. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
 5. Po uzyskaniu pełnoletności członek małoletni dotyczy § 10 ust. 3 i 4staje się członkiem zwyczajnym

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych, a także małoletni na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz.855).
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy:
  a) mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
  b) nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, których statuty przewidują taką możliwość zgodnie z ustępem 2 § 12.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie złożonej przez zainteresowanego pisemnej deklaracji.
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która swoją działalnością w szczególny sposób przyczyniła się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 6. Godność członka honorowego nadaje uchwałą Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  b) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, a w szczególności ma prawo składania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  c) uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków, a także uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, na których rozpatrywane są sprawy ich dotyczące,
  d) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,
  e) korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  f) korzystania ze znaku słowno – graficznego Stowarzyszenia według zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  a) przestrzegania niniejszego Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, oraz porozumień i układów zawieranych przez Stowarzyszenie,
  b) wniesienia wpisowego i regularnego opłacania składek członkowskich przeznaczonych na statutową działalność Stowarzyszenia,
  c) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
  d) zawiadamiania Zarządu Stowarzyszenia o każdej zmianie adresów.

§ 14

 1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt. 2) do 4) oraz 6)
 2. Członek wspierający ma prawo:
  a) brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia,
  b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia
 3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt. 1) oraz 3) do 4)
 4. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, jeśli przed nadaniem członkostwa honorowego nie byli członkami zwyczajnymi.
  a) Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich.
  b) Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 1.  

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:

 1. rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres sześciu miesięcy,
 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia, dokonanego uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w razie istotnego naruszenia przez członka Statutu lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 5. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania stosownej uchwały.
 6. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV   Organy Stowarzyszenia

§ 16

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej Komisją.

§ 17

 1. Wybór składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków z zastrzeżeniem § 17 ust.2
 2. W przypadku, gdy ilość zgłoszonych kandydatów na członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie przekracza ilości składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej określonego w niniejszym statucie, za zgodą Walnego Zebrania Członków można dokonać wyboru w głosowaniu jawnym i bezpośrednim, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 3. Wybrani członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej na swoich pierwszych posiedzeniach w dniu wyboru określają między sobą funkcje zgodnie z postanowieniem niniejszego statutu i przedstawiają swoją decyzję członkom Walnemu Zebraniu. Walne Zebranie Członków podejmuje stosowną uchwałę zgodnie z § 17 ust.1 o zatwierdzeniu składu i funkcji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Nie udzielenie absolutorium członkowi Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej przez Członków Walnego Zebrania Sprawozdawczego oznacza jego odwołanie ze składu danego organu.
 5. W przypadku nie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, Komisji Rewizyjnej zgodnie z treścią ustępu 4 lub ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko. Do wyborów uzupełniających stosuje się zasady przewidziane w ust. 1 i 2

§ 18

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków z zastrzeżeniem § 17 ust. 1, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych członków Stowarzyszenia, w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków w drugim terminie.
 2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej dwóch członków danego organu.
 3. W razie równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego danego organu.

Walne Zebranie Członków

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W posiedzeniu Walnego Zebrania mogą uczestniczyć członkowie wspierający i honorowi Stowarzyszenia. Na posiedzenia Walnego Zebrania Członków Zarząd Stowarzyszenia może zapraszać gości.

§ 20

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz w roku. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zebrania Zarząd Stowarzyszenia podaje członkom listownie, telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 14 dni przed terminem zebrania.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia:
  a) z własnej inicjatywy,
  b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  c) na wniosek 1/3 członków zwyczajnych.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc od daty uchwały lub doręczenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane
 5. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 marca.
 6. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 7. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz, wybierane w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.
 8. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 2. uchwalanie wieloletnich kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań finansowych,
 5. udzielanie każdego roku absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną,
 8. uchwalanie planów rzeczowo – finansowych Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 9. określanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia oraz uchwalanie regulaminów tworzenia i wykorzystania funduszy celowych i odpisów na te fundusze,
 10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Stowarzyszenia w razie jej rozwiązania,
 11. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia w sprawie skreślenia z listy członków lub wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,
 12. przyznawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 13. podjęcie uchwały na wniosek zarządu co do uruchomienia lub rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 22

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z 5-7 osób : prezesa , vice-prezesa , skarbnika , członków Zarządu pełniących przydzielone funkcje
 3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.

§ 23

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań których górną granicę określa uchwała Walnego Zebrania.
 5. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków

Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest trzy osobowym organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków.
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na pół roku.

§ 25

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 26

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w zarządzie Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 27

W przypadkach określonych w § 21 pkt. 13) Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V Majątek i fundusze

§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a) wpisowe i składki członkowskie
  b) darowizny, zapisy i spadki,
  c) wpływy z działalności statutowej i działalności gospodarczej Stowarzyszenia ,
  d) dochody z ofiarności publicznej,
  e) dotacje, granty przekazywane przez organizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe, krajowe i zagraniczne, na realizację konkretnych spraw wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. Nowo przyjęci członkowie na podstawie deklaracji i uchwały zarządu wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Stowarzyszenia, w ciągu 2 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składki członkowskiej określa uchwała Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30

Do reprezentowania stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw, zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń we wszystkich sprawach, w tym majątkowych materialnych i niematerialnych stowarzyszenia są uprawnieni dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami; Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855)